Ofte stilte spørsmål

Hva skjer først ved dødsfall?

Det første som skjer når et dødsfall har inntruffet er at det meldes fra til lege før man kontakter begravelsesbyrået slik at vedkommende kan fylle ut en dødsattest. Dersom dødsfallet skjer på sykehus eller annen institusjon skjer dette som oftest automatisk. Ved dødsfall i bopel må pårørende selv kontakte lege/ legevakt. Dødsattesten må være utfylt før vi som begravelsesbyrå kan hente avdøde.

Hva skjer når politiet begjærer obduksjon?

Når politiet begjærer en rettsmedisinsk obduksjon blir avdøde kjørt til Rettsmedisin (på Rikshospitalet) hvor obduksjonen finner sted for politiets regning. Når obduksjonen er ferdig vil politiet frigi avdøde og avdøde vil da bli kjørt til det kjølerom som avdøde tilhører (Ahus for Nittedal-Ullevål sykehus for Oslo). Derifra kan pårørende bestemme hvem begravelsesbyrå de ønsker å benytte til gravferden.

Hvem er egentlig ansvarlig for gravferden?

Avdødes nærmeste pårørende er ansvarlig for gravferden. Det er kun en person som kan stå ansvarlig og vår praksis utføres ved at vi har en hovedpårørende som også blir kunden for vårt arbeid. Hvem dette er bestemmer de pårørende selv, men gravferdsloven har også en angitt rekkefølge for hvem som er nærmeste pårørende: ektefelle, samboer (hvis dette har vart over 3 år) barn (over 18 år), foreldre, barnebarn, besteforeldre, søsken, søskens barn og foreldres søsken. Dersom det skulle være slik at avdøde ikke har pårørende vil kommunen ta ansvaret for gravferden, ved hjelp av begravelsesbyrå til den praktiske utførelsen.

Hva koster en begravelse?

Hva en begravelse koster varierer utfra de valg som blir tatt. Vi har alternativer fra det aller rimeligste til det mer påkostede. Vi vil være behjelpelig med å lage en verdig og personlig begravelse som passer ditt budsjett.

SE KOMPLETT PRISLISTE HER


Pakke på en enkel gravferd som inkluderer:

Konferanse på dagtid
Rådgiving om stødnader fra NAV
Melding av dødsfall til offentlige myndigheter
Nettannonse (dødsannonse på nett)
Kiste hvit basis med teppe og pute
Nedlegg i kisten
Transport bårebil 
(Maks 20km med avdøde i bilen, over de 20 km gir NAV stødnad for nødvendig transport til hjemsted eller krematorium)
50 stk program med bilde
Assistenter i seremonien
Enkel dekorasjon
Bestilling av taler, seremonirom, gravsted.
Blomsterdekorasjon på kisten
Honnorarer

Kr. 23 897,-
Dette er en enkel gravferdspakke hos oss. Uten minnestund og kommunale avgifter

Ta kontakt med oss for råd og veiledning!

Må man ha seremoni?

Nei, det er ingen krav for seremoni. Ved tilfeller der det ikke utføres seremoni vil avdøde bli direkte fraktet til krematoriet eller gravlunden etter endt nedlegg og stell i kiste.

Hvor tidlig må jeg møte opp før seremonien?

Vi har som tommelfingerregel at dørene til seremonirommet åpnes cirka 30 minutter før. Det er en fordel å være tidlig ute før seremonistart.

Kan man se avdøde før seremonien?

Noen ønsker å se avdøde en siste gang før seremonien og det er det som oftest muligheter for. Vi i Nittedal begravelsesbyrå legger til rette for at pårørende kan få se avdøde etter at vi har stelt og lagt i kiste. Dette kan enten utføres både i hjemmet, i et sykehuskapell, eller i gravkapellet, men det mest vanlige er i gravkapell.

Hvor kan seremonien finne sted?

Selve seremonien kan avholdes i kirke, i gravlundskapell, krematoriets kapell eller i andre egnede lokaler for formålet. Vi er behjelpelig med valg av tid / sted og sørger samtidig for at alle som skal medvirke blir kontaktet.

Hvor raskt må gravferden finne sted?

Gravferden skal normalt finne sted innen 10 virkedager etter dødsfallet. Om det skulle oppstå tilfeller der det ikke lar seg gjøre, kan det søkes om forlengelse av denne fristen.

Hva er forskjellen på en begravelse og bisettelse? (Se video)

En begravelse er en avskjedsseremoni der seremonien avsluttes ved at kisten bæres ut til gravsted, og at kisten senkes i jorden. 

En bisettelse er en avskjedsseremoni på lik linje med en begravelse, men hvor kisten ikke senkes ned i jorden. Seremonien avsluttes vanligvis med at kisten bæres ut i bil som direkte frakter kisten til krematorium. Se vår egen video her: https://www.youtube.com/watch?v=wc3G9qirypM.
Ved kremasjon blir askeurnen vanligvis satt ned i gravstedet innen et par uker etter bisettelsen, og senest 6 mnd. Der er også muligheter for å spres med vinden her til lands, altså det vi kaller askespredning. Det kan gjennomføres i havet, eller i skog og mark, men all asken skal spres på samme sted. Det er riktig nok strenge restriksjoner på hvor dette kan utføres med tanke på blant annet avstand til bebyggelse. og det skal søkes til fylkesmannen om gjennomførelse. I Norge er det ikke tillatt å beholde askeurnen i hjemmet.

 

Vi tilbyr også å sende urnen til Algordanza i Sveits for å lage minnediamant. Ved å utvinne karbonet fra asken og å simulere det naturlige miljøet som en vanlig diamant utvikles i, med et høyt trykk og rett temperatur, vil det være mulig å skape en til flere diamanter. Det er med andre ord samme prosess som skjer i naturen, bare over en kortere tidsperiode.

Koster det mer å begrave en kiste enn en urne?

Nei, gravlegging av kiste og urne er likestilt. Alle i Norge har rett til fri gravplass i sin hjemkommune, såfremt det gjelder en enkelt grav. En frigrav er fri for avgift i 20 år (jfr. gravferdsloven §§ 6 og 19). Ved gravlegging av askeurne i dette tidsrom, regnes ny fri gravperiode fra siste gravlegging.

Må man ha gravstein/ gravminne?

En er ikke pliktig til å sette stein eller minne på graven, men erfaringsmessig ønsker nesten alle å gjøre dette. Hvis den avdøde gravlegges i familiegrav, graveres navnet vanligvis inn i den eventuelt eksisterende steinen. De fleste steder gjelder det spesielle bestemmelser for gravminnets størrelse og utforming.

Vi informerer gjerne om dette og om de praktiske sidene ved inskripsjon og valg av stein. Vi gjør også oppmerksom på at regler om graver og urnenedsettelse kan være noe forskjellige fra kommune til kommune.

LINK TIL STEINBYGGER

Finnes det andre alternativer enn et gravsted?

Ja, det gjør det. Dette gjelder riktig nok når man velger kremasjon. Mange gravlunder har det vi kaller en minnelund. Minnelund er en type fellesgrav. Dette kan være et godt alternativ for de som ikke ønsker arbeidet med stell og vedlikehold av en personlig gravplass. På en minnelund vil gravens plassering ikke bli kjent for pårørende, og de vil ikke kunne være tilstede ved urnenedsettelse. Pårørende vil få beskjed når urnen er satt ned. Det finnes både anonyme og navnet minnelund. På en anonym minnelund vil det ikke være noen mulighet for pårørende å sette opp noen form for markering på graven. På en navnet minnelund derimot, vil det være mulig å føre opp avdødes navn på en navneplate.

Ved kremasjon er det åpnet opp for askespredning. Det at asken spres for vinden har vært vanlig i mange andre land, men er fortsatt forholdsvis restriktivt her til lands med tanke på hvor dette kan utføres. Dette gjelder blant annet avstand til bebyggelse. og det skal søkes til fylkesmannen om gjennomførelse. Askespredningen kan gjennomføres i havet, eller i skog og mark, men all asken skal spres på samme sted.

Vi tilbyr også å sende asken til Algordanza i Sveits for å lage en til flere minnediamanter. Ved å utvinne karbonet fra asken og å simulere det naturlige miljøet som en vanlig diamant utvikles i, med et høyt trykk og rett temperatur, vil det være mulig å skape en til flere diamanter. Prosessen tar omtrent et halvt års tid. Det er med andre ord samme prosess som skjer i naturen, bare over en kortere tidsperiode.

Må man annonsere gravferden?

Det er ingen krav til annonsering, og pårørende velger selv om det skal settes inn dødsannonse i avis eller ikke. Pårørende står selv fritt til å velge om de ønsker å annonsere gravferden eller om de ønsker å ha den i stillhet. En annonsert dødsannonse benyttes til å bekjentgjøre en persons bortgang, samt gjøre kjent for tid og sted for gravferden. Noen velger å holde den i stillhet med kun de aller nærmeste rundt, og da er det vanligste at en annonse vil bli publisert de første dagene etter at seremonien har funnet sted. I tillegg vil det offentlige kunngjøre anmeldte dødsfall etter en stund. Erfaringsmessig ønsker de aller fleste å annonsere gravferden på forhånd og lar de som ønsker få delta i gravferden.

Hva er en minneside?

En minneside er en nettside som er opprettet for å minnes avdøde. Ved de aller fleste dødsfall blir en slik minneside opprettet, og man kan gjennom siden tenne lys, dele minneord og eventuelle bilder, videoer og musikk med familie, venner og andre besøkende. I tillegg kan man igjennom en minneside finne informasjon om seremonien, bestille blomster, samt gi minnegaver direkte fra siden.

Har man rett til noen form for økonomisk støtte fra det offentlige i forbindelse med gravferd?

Dersom avdøde var ubemidlet og dette kan dokumenteres (siste likning), vil NAV dekke en enkel begravelse. Denne gravferdsstønaden er behovsprøvd.
I tillegg vil NAV kunne dekke det meste av transportkostnadene dersom transporten er over 20 km tilsammen.

Hva er et minnesamvær og må man ha det?

Minnesamvær er gjerne en sammenkomst etter seremonien. Dette er ikke nødvendig, men kan være godt for mange da det gis rom for å dele minner og vise støtte og omsorg til hverandre. Et minnesamvær kan utføres på mange ulike måter og på ulike steder. Pårørende avgjør selv om minnesamvær er noe de ønsker eller ikke, og om det kun skal være for nærmeste familie eller også for andre deltakende.

Minnesider og blomsterbestilling

Her kan du bestille blomster, samt dele minner i form av tekst, bilder og musikk
med familie, venner og andre som besøker den respektive minnesiden.
Nekrologen kan legges her, et minneord eller et dikt - så finnes det også for kommende generasjoner.
Berit Bergersen
Kjære Tore. Jeg blir helt målløs. Dette var så vakkert, og det gjorde så godt å se. Begravelsen var så vakker, dette kan du. Du har fått mye ros for den pene begravelsesbilen din. Så jeg må takke deg for all hjelp og vennlighet, det mener jeg av hele mitt hjerte. Dette har betydd mye. Vennlig hilsen Berit Bergersen.
Arne Harald Tuhaug og Petter Ski Tuhaug m/ familie
Takk for at dere var med og gjorde avskjeden til vår Mor så fin og minneverdig som den ble. Vi er veldig takknemlige for det. Mvh Familien.
Frode Kristiansen
Takk for proff hjelp ved mamma sin bortgang. Dyktige og flinke er dere i Nittedal begravelsesbyrå
Mona c. Brevig Iversen.
Hjertelig takk for all hjelp og bistand i forb. med mors begravelse. Det ble en fin ramme rundt det hele, pent pyntet i kirken og nydelig solosang med Roald Harr som var helt fantastisk, takk for at dere ordnet det. Mor var jo så glad i dem, sett konserter som var en opplevelse for henne. Vi fikk mye tilbakemeldinger om hvor fint dette var, dette var helt i mors ånd. Vi fikk et fint og verdig farvel. På vegne av oss pårørende, tusen takkMvh. Mona c. Brevig Iversen.
Halvorsen
I forbindelse med min kone og vår mamma Reidun Halvorsens bortgang ønsker vi å takke for den utrolige servicen, støtten og hjelpsomheten dere viste. Dere stilte opp til samtale samme dag vi ringte og ordnet alt det praktiske. Tusen takk til Torill for fin tale. Bisettelsen ble akkurat slik Reidun/mamma ønsket og var en verdig og høytidelig avslutning.