Ofte stilte spørsmål

Hva skjer først ved dødsfall?

Det første som skjer når et dødsfall har inntruffet er at det meldes fra til lege før man kontakter begravelsesbyrået slik at vedkommende kan fylle ut en dødsattest. Dersom dødsfallet skjer på sykehus eller annen institusjon skjer dette som oftest automatisk. Ved dødsfall i bopel må pårørende selv kontakte lege/ legevakt. Dødsattesten må være utfylt før vi som begravelsesbyrå kan hente avdøde.

Hva skjer når politiet begjærer obduksjon?

Når politiet begjærer en rettsmedisinsk obduksjon blir avdøde kjørt til Avdeling for rettsmedisinske fag (på Rikshospitalet) hvor obduksjonen finner sted for politiets regning. Når obduksjonen er ferdig vil politiet frigi avdøde og avdøde vil da bli kjørt til det kjølerom som avdøde tilhører (Ahus for Nittedal-Ullevål sykehus for Oslo).

Derifra kan pårørende fritt bestemme hvem begravelsesbyrå de ønsker å benytte til gravferden. Pårørende trenger med andre ord ikke benytte seg av byrået politiet har benyttet seg av før avdøde er frigitt, men står fritt til å velge det byrå en måtte ønske.

Hvem er egentlig ansvarlig for gravferden?

Avdødes nærmeste pårørende er ansvarlig for gravferden. Det er kun en person som kan stå ansvarlig og vår praksis utføres ved at vi har en hovedpårørende som også blir kunden for vårt arbeid. Hvem dette er bestemmer de pårørende selv, men gravferdsloven har også en angitt rekkefølge for hvem som er nærmeste pårørende: ektefelle, samboer (hvis dette har vart over 3 år) barn (over 18 år), foreldre, barnebarn, besteforeldre, søsken, søskens barn og foreldres søsken. Dersom det skulle være slik at avdøde ikke har pårørende vil kommunen ta ansvaret for gravferden, ved hjelp av begravelsesbyrå til den praktiske utførelsen.

Hva koster en begravelse?

Hva en begravelse koster varierer utfra de valg som blir tatt. Vi har alternativer fra det aller rimeligste til det mer påkostede. Vi vil være behjelpelig med å lage en verdig og personlig begravelse som passer ditt budsjett.

Prisliste
Fast pakkepris på en enkel gravferd (2024)


Kiste hvit basis med teppe og pute
Nedlegg i kiste
Dødsannonse på nett og minneside
50 stk enkle program
Liten kisteblomst med sløyfe
Assistenter i seremonien
Enkel dekorasjon av seremonirommet

Transport bårebil
(Maks 20km med avdøde i bilen, over de 20 km gir Nav stødnad for nødvendig transport til hjemsted eller krematorium og pårørende betaler en fast egenandel)

Rådgiving om stødnader fra Nav
Kort planleggingssamtale
Honnorarer
Melding av dødsfall til offentlige myndigheter
Bestilling av taler, seremonirom, gravsted
Veiledning om gravsted og gravminne

Kr. 28 677,-
Dette er en pakke som vi utfører til fast pris. Uten minnestund og kommunale avgifter. Ved endringer eller andre ønsker utenom det som inngår i pakken, vil prisen endres.

Ta kontakt for råd og veiledning!

Må man ha seremoni?

Nei, det er ingen krav for seremoni. Ved tilfeller der det ikke utføres seremoni vil avdøde bli direkte fraktet til krematoriet eller gravlunden etter endt nedlegg og stell i kiste.

Hvor tidlig må jeg møte opp før seremonien?

Vi har som tommelfingerregel at dørene til seremonirommet åpnes cirka 30 minutter før. Det er en fordel å være tidlig ute før seremonistart.

Kan man se avdøde før seremonien?

Noen ønsker å se avdøde en siste gang før seremonien og det er det som oftest muligheter for. Vi i Nittedal begravelsesbyrå legger til rette for at pårørende kan få se avdøde etter at vi har stelt og lagt i kiste. Dette kan enten utføres både i hjemmet, i et sykehuskapell, eller i gravkapellet, men det mest vanlige er i gravkapell.

Hvor kan seremonien finne sted?

Selve seremonien kan avholdes i kirke, i gravlundskapell, krematoriets kapell eller i andre egnede lokaler for formålet. Vi er behjelpelig med valg av tid / sted og sørger samtidig for at alle som skal medvirke blir kontaktet.

Hvor raskt må gravferden finne sted?

Gravferden skal normalt finne sted innen 10 virkedager etter dødsfallet. Om det skulle oppstå tilfeller der det ikke lar seg gjøre, kan det søkes om forlengelse av denne fristen.

Hva er forskjellen på en begravelse og bisettelse? (Se video)

I allminnelig språkbruk hersker det en del forvirring omkring betydningen av ordene begravelse og bisettelse. Vi bruker ordet begravelse om avskjedsseremonier hvor det foretas en jord-begravelse. Seremonien avsluttes ved at kisten bæres ut til gravstedet, og at kisten senkes i jorden. 

En bisettelse er en avskjedsseremoni på lik linje med en begravelse, men hvor kisten ikke senkes ned i jorden, men som følges av en kremasjon. Seremonien avsluttes vanligvis med at kisten bæres ut i bil som direkte frakter kisten til krematorium. Se vår egen video her: https://www.youtube.com/watch?v=wc3G9qirypM.
Ved kremasjon blir askeurnen vanligvis satt ned i gravstedet innen et par uker etter bisettelsen, og senest 6 mnd. 

Det finnes også andre alternativer til gravsted, SE HER

Koster det mer å begrave en kiste enn en urne?

Nei, gravlegging av kiste og urne er likestilt. Alle i Norge har rett til fri gravplass i sin hjemkommune, såfremt det gjelder en enkelt grav. En frigrav er fri for avgift i 20 år (jfr. gravferdsloven §§ 6 og 19). Ved gravlegging av askeurne i dette tidsrom, regnes ny fri gravperiode fra siste gravlegging.

Må man ha gravstein/ gravminne?

En er ikke pliktig til å sette stein eller minne på graven, men erfaringsmessig ønsker nesten alle å gjøre dette. Hvis den avdøde gravlegges i familiegrav, graveres navnet vanligvis inn i den eventuelt eksisterende steinen. De fleste steder gjelder det spesielle bestemmelser for gravminnets størrelse og utforming.

Vi informerer gjerne om dette og om de praktiske sidene ved inskripsjon og valg av stein. Vi gjør også oppmerksom på at regler om graver og urnenedsettelse kan være noe forskjellige fra kommune til kommune.

LINK TIL VÅR LEVERANDØR AV GRAVSTEIN

Finnes det andre alternativer enn et gravsted?

Ja, det gjør det. Dette gjelder riktig nok når man velger kremasjon. Mange gravlunder har det vi kaller en minnelund. Minnelund er en type fellesgrav. Dette kan være et godt alternativ for de som ikke ønsker arbeidet med stell og vedlikehold av en personlig gravplass. Det finnes både anonyme og navnet minnelund. Ved en anonym minnelund vil gravens plassering ikke bli kjent for pårørende, og de vil ikke kunne være tilstede ved urnenedsettelse. Pårørende vil få beskjed når urnen er satt ned, og det vil ikke være mulighet for pårørende å sette opp noen form for markering (stein/ kors/ o.l.) på graven. På en navnet minnelund derimot, vil det være mulig å føre opp avdødes navn på en navneplate, og ved de fleste gravlunder vil pårørende vil kunne være tilstede ved urnenedsettelsen. Det er riktignok ikke alle gravlunder som tilbyr begge deler, så en må undersøke ved den enkelte gravlund om hva de tilbyr.

Ved kremasjon er det åpnet opp for askespredning. Det at asken spres for vinden har vært vanlig i mange andre land, men er fortsatt forholdsvis restriktivt her til lands med tanke på hvor dette kan utføres. Dette gjelder blant annet avstand til bebyggelse. og det skal søkes til statsforvalteren om gjennomførelse. Askespredningen kan gjennomføres i havet, eller i skog og mark, men all asken skal spres på samme sted. I Norge er det ikke tillatt å beholde askeurnen i hjemmet.

Vi tilbyr også å sende asken til Algordanza i Sveits for å lage en til flere minnediamanter. Ved å utvinne karbonet fra asken og å simulere det naturlige miljøet som en vanlig diamant utvikles i, med et høyt trykk og rett temperatur, vil det være mulig å skape en til flere diamanter. Prosessen tar omtrent et halvt års tid. Det er med andre ord samme prosess som skjer i naturen, bare over en kortere tidsperiode.

Må man annonsere gravferden?

Det er ingen krav til annonsering, og pårørende velger selv om det skal settes inn dødsannonse i avis eller ikke. Pårørende står selv fritt til å velge om de ønsker å annonsere gravferden eller om de ønsker å ha den i stillhet. En annonsert dødsannonse benyttes til å bekjentgjøre en persons bortgang, samt gjøre kjent for tid og sted for gravferden. Noen velger å holde den i stillhet med kun de aller nærmeste rundt, og da er det vanligste at en annonse vil bli publisert de første dagene etter at seremonien har funnet sted. I tillegg vil det offentlige kunngjøre anmeldte dødsfall etter en stund. Erfaringsmessig ønsker de aller fleste å annonsere gravferden på forhånd og lar de som ønsker få delta i gravferden.

Hva er en minneside?

En minneside er en nettside som er opprettet for å minnes avdøde. Ved de aller fleste dødsfall blir en slik minneside opprettet, og man kan gjennom siden tenne lys, dele minneord og eventuelle bilder, videoer og musikk med familie, venner og andre besøkende. I tillegg kan man igjennom en minneside finne informasjon om seremonien, bestille blomster, samt gi minnegaver direkte fra siden.

Har man rett til noen form for økonomisk støtte fra det offentlige i forbindelse med gravferd?

Dersom avdøde var ubemidlet og dette kan dokumenteres (siste likning), vil NAV dekke en enkel begravelse. Denne gravferdsstønaden er behovsprøvd.
I tillegg vil NAV kunne dekke det meste av transportkostnadene dersom transporten er over 20 km tilsammen.

Hva er et minnesamvær og må man ha det?

Minnesamvær er gjerne en sammenkomst etter seremonien. Dette er ikke nødvendig, men kan være godt for mange da det gis rom for å dele minner og vise støtte og omsorg til hverandre. Et minnesamvær kan utføres på mange ulike måter og på ulike steder. Pårørende avgjør selv om minnesamvær er noe de ønsker eller ikke, og om det kun skal være for nærmeste familie eller også for andre deltakende.

Minnesider og blomsterbestilling

Her kan du bestille blomster, samt dele minner i form av tekst, bilder og musikk
med familie, venner og andre som besøker den respektive minnesiden.
Nekrologen kan legges her, et minneord eller et dikt - så finnes det også for kommende generasjoner.
Anne og Frode Lenes
På vegne av oss og Frodes brødre vil vi takke dere for en verdig bisettelse og all hjelp vi har fått. Vil også takke for en nydelig pyntet kirke. Det var en nydelig bisettelse.
Lars Erik Røsten
Takk for all hjelp og bistand ved vår fars begravelse og minnesamvær. Ble et minnerikt, veldig flott og verdig avskjed, i en tung stund. Alt levert punktlig, profesjonelt slik vi planla avtalte.
Berit Bergersen
Kjære Tore. Jeg blir helt målløs. Dette var så vakkert, og det gjorde så godt å se. Begravelsen var så vakker, dette kan du. Du har fått mye ros for den pene begravelsesbilen din. Så jeg må takke deg for all hjelp og vennlighet, det mener jeg av hele mitt hjerte. Dette har betydd mye. Vennlig hilsen Berit Bergersen.
Arne Harald Tuhaug og Petter Ski Tuhaug m/ familie
Takk for at dere var med og gjorde avskjeden til vår Mor så fin og minneverdig som den ble. Vi er veldig takknemlige for det. Mvh Familien.
Frode Kristiansen
Takk for proff hjelp ved mamma sin bortgang. Dyktige og flinke er dere i Nittedal begravelsesbyrå